slider-5

Konferensen om den egna historiens betydelse

Konferensen på  eftermiddagen samma dag och plats om ”Den egna historiens betydelse”, blev mycket uppskattad. Oscar Pripp, docent i etnologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, föreläste om normkritiska krafter i samtiden under rubriken Att vara likvärdig med- och motspelare. Därefter redogjorde tre förbundsrepresentanter för hur deras respektive organisationer arbetat för att bevara sin organisationshistoria:  Susanne Berg (DHR), Eva Björk (SRF)och Judith Timoney (FUB). Deras sinsemellan mycket olika arbetssätt  blev också tre mycket uppskattade inslag. Det följdes sedan av en diskussion med dessa tre representanter och seminariedeltagarna, ledd av Maria Johansson, tidigare förbundsordförande i DHR.

Konferensen avslutades med en förhoppning om ett gott och fruktbart samarbete med

funktionshinderrörelsen kring konferensens tema.

arsmote-dummy

Årsmötet i ABF-huset den 17 april

Årsmötet i ABF-huset den 17 april

Årsmötet den 17 april på ABF-huset i Stockholm var välbesökt  och Hanna Seilitz, förbundsordförande SDR, valdes till  mötesordförande. Inga stora förändringar vare sig diskuterades eller beslutades. Styrelsens förslag att av kostnadsskäl fortsättningsvis inte ge ut någon medlemsbok väckte inga protester och förslaget godkändes.

Styrelsen informerade om två planerade konferenser/seminarier under hösten, ett om religion och ett om sexualitet samt ett seminarium i början av 2016 om företeelser och händelser kring förintelsen.

Nyvalda i styrelsen blev Annika Berg, forskare vid Historiska Institutionen vid Stockholms Universitet samt Lars Hagström, ordförande i FÖR, Föreningen för delaktighet och jämlikhet och tidigare ledamot i DHR:s förbundsstyrelse. Sonja Calais van Stokkom och Stig Larsson hade båda avsagt sig omval.

Omvalda styrelseledamöter blev Birgitta Andersson, ordförande ett år samt för  en period av två år AnnCharlotte Carlberg, Britta Andersson, Barbro Carlsson, Claes G. Olsson och Gunilla Stenberg Stuckey. Samtliga val skedde i enlighet med valberedningens förslag.

Till valberedning valdes Karin Westlund (sammankallande),  Bengt Lindqvist, Sonja van Stokkom och Viviann Emanuelsson, alltså en utökning med en person.

 

kulturministern-bah

Skrivelse till kulturministern

Kulturministern har svarat att hon inte har tid att träffa HandikappHistoriska Föreningen. Vi återkommer med nya förslag på möten.

2014-11-28

Till Kulturminister Alice Bah Kuhnke
Kulturdepartementet, 111 51 Stockholm

HandikappHistoriska Föreningen, HHF inbjuder Kulturminister Alice Bah Kuhnke till samtal om det kulturhistoriska arv som tillhör flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättningar och den kulturhistoria som finns inom funktionshinderrörelsen.

HHF verkar för insamling, bearbetning och bevarande av handikapphistoriskt material och muntliga källor som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv. HHF följer den handikapphistoriska forskningen nationellt och internationellt.

HHF:s verksamhet berör i allra högsta grad Sveriges kulturhistoria. Barn, kvinnor och män med funktionsnedsättningar saknas i den svenska historiebeskrivningen. Därigenom är historiebilden ofullständig. HHF vill stärka mångfaldsbegreppet i kulturhistorien och ge människor med funktionsnedsättningar ansikten i det förflutna.

Den som inte har synts har heller inte funnits. Det är därför viktigt för alla människor att se och få perspektiv på sin historia. Det är särskilt viktigt för politiken och politiker att kunna blicka tillbaka i det förflutna för att kunna staka ut framtidens mål. För att kunna ta sikte framåt måste man förstå såväl sin samtid som sin dåtid.

HHF har framgångsrikt bedrivit två intressanta projekt de senaste åren vilka vi mycket kort vill presentera.

Haiku – projektet:
HandikappHistoriska Föreningen beviljades 2010 medel från Arvsfonden för ett treårigt projekt, Haiku – Handikapphistoria i kulturarvet.  Projektet genomfördes i samverkan med Nordiska Museet.
Projektet var uppdelat i fyra olika delprojekt: a) en inventering av svenska museers b) Livsbild, en interaktion med kvinnor och män med funktionsnedsättningar samt handikapporganisationer, en webbplattform c) dokumentation av HandikappHistoriska Föreningens omfattande bild- och referensdatabas i Nordiska Museets arkiv d) en filmfestival för allmänheten med spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer om hur livet gestaltat sig för människor med olika förutsättningar.

Projekt HAIKU avslutades med en utfrågning i riksdagens Kulturutskott. Kulturutskottet presenterade samma år en rapport, ”För med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen”. Ett helt avsnitt i den rapporten hänvisade till Haiku-projektet.

FOKUS – projektet:
Hösten 2014 beviljade Arvsfonden HHF ett tvåårigt projekt FOKUS – Funktionshinder Och Kulturarv, Utbildning, Samverkan. Projektet pågår och sker i samarbete med Upplandmuseet och syftar till att utbilda museipersonal kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv med mål att utbildningen skall ge museipersonal relevant kunskap och användbara redskap för att integrera funktionshinderaspekten i mångfaldsarbetet på den egna arbetsplatsen och upparbeta regionala samarbeten med exempelvis funktionshinderrörelsen.

I HHF:s styrelse ingår personer med erfarenhet av arbete inom funktionshinderrörelsen, personer som på annat sätt varit verksamma på områden som specifikt rör funktionshinder samt forskare på området.

Styrelsen inom HHF inbjuder Kulturministern till ett samtal om betydelsen av att för framtiden säkra historisk kunskap och forskning om flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättningar samt om funktionshinderrörelsen sett ur ett demokratiskt perspektiv.

Stockholm den 26 november 2014

Birgitta Andersson

Ordförande HHF
birgitta.mats@telia.com
Telefon 08 7600895
Mobil 070 8600895
Drevkroken 58
163 54 Spånga

Vi bygger ny webbplats!

Vi har bytt webbplattform till Linux-webb och vi arbetar nu om vår hemsida. Det kommer att ta några dagar innan webbplatsen är komplett.