HHF:s styrelse

Birgitta Andersson, ordförande från och med 2012-04-18. Före detta ordförande i DHR och SHIA. Verksam i Förbundet Rörelsehindrade, FöR.
Specialintresse: Politisk utveckling.

Britta Andersson, tidigare bl.a. informationsansvarig vid Folkhälsoinstitutets allergiprogram, sekreterare vid Folksams Sociala Råd och Vetenskapliga råd, politiska uppdrag, bl.a. i Socialtjänstnämnden och Sisab i Stockholm. Ordförande i Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.
Specialintresse: Brukarinflytande inom bl.a. forskning.

Ann-Charlotte Carlberg, har varit engagerad i FUB, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, sedan 1960-talet och även varit yrkesverksam hos FUB som kanslichef. Har medverkat i statliga utredningar, bl a om villkoren för personer med omfattande funktionsnedsättningar.
Specialintresse: Perspektiv på tillgänglighet i olika avseenden.

Barbro Carlsson, före detta avdelningsdirektör på Skolöverstyrelsen, kanslichef på Statens Handikappråd, generalsekreterare på SHIA. Ordförande i HCK under senare delen av 80-talet. Specialintresse: Handikappolitik som en integrerad del av samhällspolitiken.

Kristina Engwall, fil dr i historia. Skrev avhandling om en institution för s k asociala och imbecilla kvinnor under 1900-talet. Forskare vid Institutet för Framtidsstudier med ett flertal forskningsprojekt om barn, medborgarskap och familjebildning. Arbetar också som forskningsledare på FoU Södertörn med inriktning mot funktionshinder-området.

Solveig Johansson Grip. Engagerad i handikapprörelsen, i olika roller och på olika nivåer, sedan mitten av 1970-talet. Har bl.a. varit vice ordförande i ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, arbetat som ombudsman på Handikappförbundens Centralkommitté (HCK) och varit kanslichef på Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka.
Är för närvarande bl.a. verksam i EFCCA (en europeisk paraplyorganisation inom mag-tarmområdet).
Specialintresse: Allas rätt till ett värdigt liv.

Lennart Nolte, f.d. förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, dessförinnan tjänsteman i socialdepartementet. Diverse styrelseuppdrag bl.a. Ögonfonden och Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade. Särskild inriktning: mänskliga rättigheter, kultur och mat.

Tiina Nummi-Södergren, tidigare anställd på SHIA. Första kvinnliga förbundsordförande i Synskadades Riksförbund SRF. Nu ordförande för MyRight.
Särskilt intresserad av: Ideologiska frågor för människor med funktionsnedsättning, både i Sverige och internationellt. Mångfaldsfrågor och kultur, tillgänglighetens betydelse i detta sammanhang.

Claes G Olsson, fil. dok. i etnologi. Har varit verksam vid Umeå universitet. Forskningsområde: Funktionshindrades historia, föreställningar och levnadsvillkor.  Avhandling  Omsorg och kontroll . En handikapphistorisk studie 1750-1930.  Boken finns att ladda ned på nätet.

Gunilla Stenberg Stuckey, blindlärare, tidigare rektor vid Tomtebodaskolan och senare vid Tomtebodaskolans resurscenter.
Specialintressen: Blindundervisningens historia, Louis Braille, Helen Keller. Blindfrimärken www.blindianastamps.com

Erling Södergren, kassör. Varit verksam som Vd i synskaderörelsens företagsgrupp samt som Controller på MyRight (tidigare SHIA) Idag anställd vid FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, som Tf Kanslichef”.

De nya ledamöterna presenterar sig

Annika Berg, fil dr i idé- och lärdomshistoria, nu verksam vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Disputerade vid Uppsala universitet 2009 på en avhandling som problematiserade och historiserade folkhälsa, som begrepp och praktik. Har under de senaste åren bland annat arbetat med ett par psykiatrihistoriska forskningsprojekt, som anknyter till handikapphistoriska frågeställningar genom fokus på patienter och gränsdragningar kring normalitet.

Lars Hagström, sekreterare. Bosatt i Lund. Har sedan 70-talet varit funktionshinderpolitiskt aktiv. Först i DHR och nu sedan några år tillbaka som ordförande i Förbundet FöR delaktighet och Jämlikhet (http://www.fordelaktighet.se). Var under drygt 20 år av sitt yrkesverksamma liv verksamhetsansvarig för ett brukarkooperativ (Kooperativet Lila i Lund) som administrerar personlig assistans på uppdrag av medlemmarna. Specialintresse: Hur komma åt diskriminerande maktordningar som orsak till underordning och förtryck?